UDK 327:323(497.11)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1168, str. 62-85
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 25 Sep 2017
Prihvaćeno: 25 Oct 2017

ZNAČAJ PITANJA NACIONALNIH MANJINA U SPOLJNOJ POLITICI SRBIJE

Radenković Dr Dragomir (Autor je bivši diplomata, član Srpskog spoljnopolitičkog kruga), dragomir.radenkovic@yahoo.com

Rad analizira problematiku nacionalnih manjina i sagledava mesto koje ona ima u spoljnoj politici Srbije. Autor postulira tezu da je poštovanje manjinskih prava, kako nacionalnih manjina u Srbiji tako i Srba u regionu, od značaja za bilateralne odnose sa zemljama okruženja i podvlači važnost manjinskih pitanja u procesu evrointergracije Srbije, pre svega, kroz primenu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. U radu se ukazuje na potrebu poboljšanja postojećeg normativnog okvira poštovanja manjinskih prava i rešavanja manjinskih problema u Srbiji, iznose osnovni problemi sa kojima se suočavaju manjinske zajednice i njihovi glavni zahtevi i naglašava opredeljenje Srbije za efektivno poštovanje prava nacionalnih manjina i dalje unapređenje položaja Srba u regionu. Imajući u vidu da je rešavanje manjinskih pitanja u funkciji, kako unapređenja bilateralnih odnosa sa zemljama okruženja tako i integracije Srbije u Evropsku uniju kao naših spoljnopolitičkih prioriteta, autor podvlači značaj koju pitanja nacionalnih manjina imaju u spoljnoj politici Srbije, zaključujući da se ona mogu smatrati jednom od njenih determinanti.

Ključne reči: Nacionalne manjine, Srbi u okruženju, manjinska prava, bilateralni odnosi, bilateralni sporazumi o zaštiti manjina, proces evrointegracije Srbije, spoljna politika Srbije