UDK 341.1/.8:343.255
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1168, str. 86-102
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 25 Sep 2017
Prihvaćeno: 25 Oct 2017

APSOLUTNA ZABRANA MUČENJA U MEĐUNARODNOM PRAVU

Regodić Aleksandra (Master pravnik, iz uže međunarodno pravne naučne oblasti), aleksr.ius@gmail.com

Zabrani torture posvećen je veliki broj međunarodnih instrumenata, opštih i specijalizovanih, kako na univerzalnom, tako i na regionalnom planu. Međutim, većina njih ne sadrži definiciju mučenja, pa se zato za relevantnu uzima ona data u najsveobuhvatnijem aktu –Konvenciji UN protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja. Navedena Konvencija posebno isključuje mogućnost pozivanja na izuzetnu okolnost, usled koje bi mučenje bilo opravdano. Uprkos postojanju suprotnog stava pojedinih teoretičara, koji se pozivaju na scenario „bombe koja otkucava“, međunarodno pravo nema dilemu. Na osnovu međunarodnih ugovora i prakse nadzornih tela nedvosmisleno je utvrđen apsolutni karakter zabrane mučenja. U pitanju je norma kogentne prirode koja obavezuje sve države sveta i ni pod kojim uslovima ne trpi odstupanja.

Ključne reči: jus cogens, apsolutni karakter, mučenje, Konvencija protiv mučenja