UDK 327(497.11)
Biblid: 0543-3657, 69 (2018)
Vol. 69, No 1169, str. 5-30
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 25 Jan 2018
Prihvaćeno: 25 Feb 2018

DETERMINANTE SPOLJNE POLITIKE SRBIJE: TEORIJSKI MODEL I NJEGOVA PRIMENA

Visković Prof. dr Ivo (Redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u penziji),

Rad predstavlja pokušaj da se napravi teorijski model analize determinanti spoljne politike i primeni praktično na Srbiju. Nakon kritičkog razmatranja shvatanja više autora u stranoj i domaćoj literaturi o tom pitanju, autor članka definiše sintagmu nastojeći da prevaziđe slabosti drugih definicija i vrši klasifikaciju determinanti spoljne politike na četiri osnovne grupe: istorijske, determinante međunarodnog okruženja, determinante društvenog (tj. unutrašnjeg) sistema, te ideosinkratičke činioce. Zatim razvrstava pojedine činioce u svaku od tih grupa, objašnjava njihov sadržaj i značaj. Na kraju teorijskog dela rada, autor se ukratko osvrće na metodološke probleme vezane za ovakav pristup. Konačno, kao primer praktične primene predloženog modela izučavanja, vrši analizu važnijih determinanti spoljne politike Srbije. U zaključku poziva na doradu ovog modela kao pionirskog pokušaja ili, po tumačenju Džejmsa Rozenaua, rada ne u najrigoroznijem smislu na nivou naučne teorije, nego takozvanog pred-teorijskog karaktera, da bi se dostigao što viši teorijski nivo i poboljšao rezultat njegove praktične primene.

Ključne reči: teorija spoljne politike, determinante spoljne politike, spoljna politika Srbije