UDK 327::911.3(497)(497.11)
Biblid: 0543-3657, 69 (2018)
Vol. 69, No 1169, str. 31-49
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 23 Oct 2017
Prihvaćeno: 23 Nov 2017

IZAZOVI GEOPOLITIČKIH KONCEPCIJA NA BALKANU: SLUČAJ SRBIJE

Babić Dr Marko (Docent u Institutu za Evropske Studije, Varšavski Univerzitet), mbabic@uw.edu.pl

Zbog svog geografskog položaja, ali i geopolitičkog značaja na Balkanu, Srbija je od raspada bivše Jugoslavije predmet interesa globalnih sila. One pokušavaju obezbjediti najbolju moguću poziciju u Srbiji i regionu preko uticaja na njenu unutrašnju i vanjsku politiku. U radu se analizira sadržaj, forma i obim četiri glavne geopolitičke koncepcije (atlantizam SAD i NATO, evroazijstvo Rusije, kontinentalizam Njemačke i neoosmanizam Turske) koje, prema ubjeđenju autora, aktivno djeluju u i oko Srbije. U cilju održanja relativno otvorenog i efikasnog diplomatskog manevarskog prostora Srbija ne bi trebalo da potcenjuje bilo koju od ovih koncepcija. Imajući u vidu svoje nacionalne i državne interese, jedina trajna kategorija spoljne politike Srbije treba biti u skladu sa izrekom da država nema vječitih prijatelja već samo vječite interese.

Ključne reči: Srbija, geopolitika, atlantizam, evroazijstvo, neoosmanizam, kontinentalizam