UDK 314(497.11)(4-12)
Biblid: 0543-3657, 69 (2018)
Vol. 69, No 1169, str. 106-115
DOI:

Komentar
Primljeno: 29 Dec 2017
Prihvaćeno: 22 Jan 2018

VAŽNIJE DEMOGRAFSKE PROMENE U REPUBLICI SRBIJI I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU NA POČETKU XXI VEKA

Šojić Prof. dr Milan S. (Prof. dr Milan Šojić, je član Naučnog društva ekonomista Srbije i član Odbora za ekonomske nauke SANU), milansojic49@gmail.com

Demografska kretanja su od posebnog značaja za svaku zemlju. U ovom radu su analizirana najvažnija demografska kretanja u: Republici Srbiji, zemljama bivše SFRJ i odabranim zemljama jugoistočne i istočne Evrope. Sačinili smo komparativnu analizu najznačajnijih demografskih promena s kraja proteklog veka i na početku XXI veka, zaključno sa najnovijim informacijama i procenama, raspoloživim u 2017. godini. Korišćene su informacije bazirane na nacionalnim statistikama, kao i podaci Ujedinjenih nacija (UN Population Division) i drugih najznačajnijih međunarodnih organizacija i institucija (World Bank, Eurostat, OECD i dr.). Na osnovu objavljenih istraživanja ustanovili smo da je nakon pada berlinskog zida, u periodu tranzicije, došlo do pada nataliteta i pada broja stanovnika u Srbiji i u većini zemalja jugoistočne i istočne Evrope. Prema podacima Svetske banke, u ovim zemljama je u protekle dve decenije došlo do znatnih migracija stanovništva u pravcu razvijenih zemalja EU i Severne Amerike. Empirijska analiza, koju smo izvršili za period 1990–2015. godine pokazala je da postoji korelacija između smanjenja broja stanovnika u Srbiji i zemljama jugoistočne Evrope, s jedne strane, i ključnih ekonomskih indikatora, kao što je realni ekonomski rast, trgovinski i platni bilans, kretanje spoljnog duga i unutrašnjeg duga i dr.

Ključne reči: demografska kretanja, Srbija, jugoistočna Evropa, ekonomski rast, trgovinski i platni bilans, rast spoljnog duga, unutrašnji dug