UDK 325.3:159.9.01
Biblid: 0543-3657, 70 (2018)
Vol. 69, No 1170, str. 5-26
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 16 Apr 2018
Prihvaćeno: 16 May 2018

POJMOVNI OKVIR I PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOLONIJALIZMA

Babić Danilo (Autor je student doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa posebnim interesovanjem za postkolonijalne studije i studije Afrike), danilobabicc@gmail.com

U ovom radu govorimo o pojmovnom okviru kolonijalizma. Posmatramo kolonijalizam kao kompleksni sistem zasnovan na rasnoj i pravnoj diskriminaciji i ekonomskoj eksploataciji. Takođe, nastojimo da napravimo distinkciju između pojmova kao što su: kolonijalizam, neokolonijalizam i imperijalizam. Smatramo da su ovi pojmovi srodni i komplementarni; stoga ih ne bi trebalo analizirati odvojeno već unutar jedinstvenog konteksta. Bez obzira na delimične razlike među ovim konceptima, oni zapravo deluju sinergijski u cilјu uspostavlјanja hegemonije nad starosedelačkim stanovništvom. Dodatno, analiziramo psihološku dimenziju kolonijalizma sagledavajući odnos između kolonizatora i kolonizovanog, koji karakteriše međusobna zavisnost, kompleksi superiornosti i inferiornosti. U radu suočavamo mišljenja tri eminentna autora na polјu psihologije kolonijalizma: Alberta Memija, Oktava Manonija i Franca Fanona.

Ključne reči: kolonijalizam, imperijalizam, Prospero, Kaliban, Memi, Fanon, Manoni