UDK 341.218:94(497.1)
Biblid: 0543-3657, 70 (2018)
Vol. 69, No 1170, str. 27-42
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 24 Feb 2018
Prihvaćeno: 24 Mar 2018

ODNOS SAD PREMA JEDINSTVU SFRJ NA POČETKU JUGOSLOVENSKE KRIZE

Vojvodić Sanja (Fakultet političkih nauka Univerzitet u Beogradu), sanjavojvodic.92@gmail.com

Početkom devedestih godina XX veka SAD su se pozicionirale kao jedina preostala supersila i bilo je teško zamislivo rešavanje regionalnih kriza bez njihovog uticaja. Krize su nekontrolisano izbijale u vremenu nestanka blokovske podele sveta i iznalaženja nove uloge zapadnih odbrambenih sistema. U takvoj atmosferi međunarodnih odnosa odigravao se raspad SFRJ, što je neizostavno ostavilo posledice po njene konstitutivne jedinice. Namera ovog rada je da pokuša da opiše, a gde je to moguće i objasni, evoluciju stava SAD od podrške jedinstvu bivše Jugoslavije do podrške osamostaljenju njenih republika, kao pretpostavku administracije da će na taj način doprineti rešenju jugoslovenske krize.

Ključne reči: SAD, jugoslovenska kriza, jedinstvo SFRJ