UDK 331.105.44(4)
Biblid: 0543-3657, 70 (2018)
Vol. 69, No 1170, str. 78-90
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 27 Apr 2018
Prihvaćeno: 27 May 2018

POLITIČKI AKTIVIZAM SAVREMENIH EVROPSKIH SINDIKATA: UZROCI I DOMETI

Milosavljević Aleksandar (Autor je doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), aleks.fabius@gmail.com

U prvim decenijama 21. veka nastavljen je trend opadanja snage sindikata kao refleksija dugotrajnih strukturnih promena svetske ekonomije koje su različito „amortizovane“ u evropskim zemljama. Suočeni sa dosta nepovoljnim kontekstom delovanja, sindikati su prinuđeni na primenu brojnih modela revitalizacije društvene i političke moći sa različitim ishodima. Polazeći od teze da predstavlja potencijalni odgovor na godinama unazad sve defanzivniji položaj u odnosu na državu i poslodavce, u radu se ispituju mogućnosti i sredstva realizacije političkog aktivizma sindikata, kao zbirnog naziva za sva sredstva uticaja na usvajanje važnih političkih odluka. U evropskim zemljama nema njegovog istovetnog oblika, a mogućnosti i ishod njegove primene uslovljeni su: 1) dizajnom institucija, 2) konstelacijom i kredibilitetom aktera političkog procesa, 3) kapacitetima sindikata.

Ključne reči: sindikati, Evropa, politički aktivizam, politička funkcija, politička moć, politički proces, tržište rada, javni sektor, štrajk, korporativizam.