UDK 327.36(510)
Biblid: 0543-3657, 71 (2018)
Vol. 69, No 1171, str. 5-28
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 18 May 2018
Prihvaćeno: 18 Jun 2018

UTICAJ DISKURSA MIROLJUBIVOG RAZVOJA NA KINESKO (RE)POZICIONIRANJE U MEĐUNARODNOM PORETKU

Popović Slobodan (Autor ovog teksta, je doktorand na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), slobodan.popovic89@yahoo.com

Na osnovu velikog broja relevantnih pokazatelja, danas, sa velikom sigurnošću, možemo pretpostaviti da Narodna Republika Kina (Kina) predstavlja jedan od najvažnijih geopolitičkih i geoekonomskih vektora multipolarnog međunarodnog poretka. Međutim, kineska spoljna politika je oduvek bila teško shvatljiva brojnim stručnjacima iz oblasti međunarodnih odnosa koji dolaze iz tzv. zapadne škole mišljenja, iz prostog razloga što ona nikada nije bila oblikovana prema „pravilima“ prosvetiteljskog racionalizma. Zbog toga njihove metode, paradigme, teorije i indikatori, u odgovoru na ključno pitanje o uticaju miroljubivog razvoja na kinesko geopolitičko (re)pozicioniranje u međunarodnom poretku, daju polovičan i vrednosno-subjektivan odgovor. Namera ovog rada je da analizom kineskog diskursa miroljubivog razvoja u periodu od 2003. do 2012. godine kada je na čelu Kine bio Hu Đintao (Hu Jintao), iz drugačijeg ugla pruži odgovor na postavljeno pitanje. U prvom delu rada biće problematizovano pitanje ekonomskog uspona Kine, njene demografske, diplomatske i geopolitičke snage u očima zapadnih država, u svetlu potencijalnih izazova po već ustanovljene norme ponašanja država u međunarodnom okruženju. Drugi deo ovog rada biće posvećen kritičkom objašnjenju koncepta miroljubivog razvoja u svetlu načina njegovog kreiranja, dok se treći deo bavi njegovom suštinskom važnošću u praktičnom potvrđivanju i izvršavanju kroz spoljnopolitičko i unutrašnje delovanje Kine.

Ključne reči: miroljubivi razvoj, međunarodni poredak, vestfalski sistem, Kina, spoljna politika, multipolarnost