UDK 327(430:4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 71 (2018)
Vol. 69, No 1171, str. 29-45
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 12 Apr 2018
Prihvaćeno: 12 May 2018

NEMAČKI HEGEMONIZAM U EVROPSKOJ UNIJI: MIT ILI STVARNOST

Marić Bojan S. (Republički fond za zdravstveno osiguranje Kragujevac), bojan.maric@gmail.com

Savezna Republika Nemačka predstavlja jedan od stubova savremene Evropske unije. Kao najmnogoljudnija država EU, koja broji 82 miliona stanovnika i čija se ekonomija nalazi na pijedestalu evropskih ekonomija, neizostavno je da je njen uticaj na funkcionisanje evropskog mehanizma, u vremenima bremenitim različitim krizama kojima je Unija ophrvana, izuzetno veliki. Narastajuća moć Nemačke, kao posledica njene ekonomske snage, uticala je da mnogi Evropljani ponovo počnu da doživljavaju Nemačku kao potencijalnog evropskog hegemona. Osnovni zadatak ovog rada jeste da utvrdi da li su tvrdnje o navodnom nemačkom hegemonizmu u EU zasnovane na realnim pretpostavkama, i to na primeru tri krize čije reperkusije utiču ne samo na EU, već i na čitav evropski kontinent, a reč je o krizi evrozone, migrantskoj, kao i o ukrajinskoj krizi. Sve ove krize pokazale su da Berlin ima potencijala da predvodi EU, istovremeno ukazajući i na izazove sa kojima se suočio u pokušaju da poljuljani brod EU usmeri ka mirnoj luci. Iako je Nemačka nesumnjivo ekonomski najjača država Evropske unije, takav stepen dominacije nije ostvaren u političkoj sferi.

Ključne reči: SR Nemačka, Evropska unija, ekonomija, evrozona, migrantska kriza, hegemon, Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija