UDK 94:323.11(497.1) 94:323.11(569.1)
Biblid: 0543-3657, 71 (2018)
Vol. 69, No 1171, str. 46-59
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 12 Mar 2018
Prihvaćeno: 12 Apr 2018

ETNIČKA INTEGRACIJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI I NA BLISKOM ISTOKU (KRALJEVINA SHS I KRALJEVINA SIRIJA)

Pećinar Dr Aleksandra M. (Official representative in Serbia, National Research Foundation “Elefherios K. Venizelos”, Crete, Greece, http://apecinar.wixsite.com/pecinar),

Aktuelni geopolitički momenat u kome neosporno osećamo ritmove Prvog svetskog rata nameće razmatranje, već decenijama, nestabilne situacije u Jugoistočnoj Evropi i na Bliskom istoku, izazivajući interesovanje za prave uzroke jednog takvog razvoja događaja. Postavlje se pitanje zašto su nekada Jugoslavija, a sada Sirija najmaligniji konflikti na planeti? Uvid u konstituisanje Kraljevine SHS i Kraljevine Sirije, kroz prizmu diplomatskih, vojnih ali i ekonomsko-političkih procesa koji su pre skoro jednog veka imali za posledicu formiranje “veštačkih”, neodrživih državnih tvorevina na prostoru od strateškog značaja za očuvanje dominacije Velikih sila, u izvesnoj meri može nam osvetliti savremene procese na istim teritorijama.

Ključne reči: Prvi svetski rat, Kraljevina SHS, Jugoistočna Evropa, Pariz, Bliski istok, Kairo, Kraljevina Sirija, Velike sile, diplomatija, vojni faktor, etnička integracija, ekonomsko-politički faktor