UDK 342.511.6 Pinoče A.
Biblid: 0543-3657, 71 (2018)
Vol. 69, No 1171, str. 60-71
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 23 Apr 2018
Prihvaćeno: 23 May 2018

PRIVILEGIJE I IMUNITETI ŠEFA DRŽAVE: SLUČAJ PINOČE

Nikolić Aleksa (Autor je student master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), aleksanikolic.pravni@gmail.com
Jojić Stefan (Autor je student master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), stefan.jojic@yahoo.com

„Slučaj Pinoče“ je, po mnogima, jedan od najznačajnijih vođenih procesa u međunarodnom pravu. Pored međunarodnopravnog faktora, slučaj je bio „obojen“ i uticajima visoke međunarodne i domaće politike, aktivizmom nevladinih organizacija i drugih boraca za zaštitu ljudskih prava, kao i ličnim osobinama i biografijama nekih od sudija i drugih autoriteta u procesu. Pored problema nadležnosti britanskih sudova, centralno pitanje procesa predstavljalo je pitanje imuniteta generala Pinočea. U prilog tezi o značaju slučaja govori i činjenica da je tokom procesa vođen spor o „prevlasti“ dve međunarodnopravne obaveze sa karakterom ius cogens obavezi o poštovanju imuniteta šefa države naspram obaveze o procesuiranju zločina mučenja. Upravo je zbog toga ovaj proces trebalo da predstavlja prekretnicu u međunarodnom pravu, u domenu procesuiranja zločina koje su visoki državi organi počinili prema svojim građanima.

Ključne reči: August Pinoče, Čile, šef države, ius cogens, imunitet, zločin, procesuiranje