UDK 316.72(497) 316.72(496.16)
Biblid: 0543-3657, 71 (2018)
Vol. 69, No 1171, str. 72-83
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jun 2018
Prihvaćeno: 01 Jul 2018

ODNOS BALKANIZACIJE I EVROINTEGRACIJA KROZ PROCES RAZGRADNJE BIKULTURNIH IDENTITETA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

Komad Marina (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Student na doktorskim studijama kulturologije), marina_komad@yahoo.com

Predmet analize ovog rada je fenomen transformacije bikulturnog identiteta u kontekstu integracija u širu multikulturnu zajednicu, a pojam “kulturno” za potrebe ovog rada sužava se na direktnu povezanost sa teritorijalizovanim etničkim identitetom. Rad se bavi načinom ugradnje bikulturnih identiteta u proces međukulturnog komuniciranja i multikulturne entitete, analizirajući taj proces na primeru zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu evrointegracija, sa posebnim osvrtom na izgradnju nezavisne Crne Gore. Osnovna teza koja će biti izneta u ovom radu je da proces međukulturnog komuniciranja i multikulturnog društva kao preduslov ima upravo suprotan proces –prethodno jasno razgraničavanje pojedinačnih identiteta. Drugačije rečeno, proces integracija različitih nacionalnih identiteta u širu zajednicu zapravo pospešuje prethodno oštrije razgraničavanje različitih identiteta, nego što relaksira razlike između njih na putu ka novom “superidentitetu”.

Ključne reči: bikulturni identitet, multikulturni identitet, nacionalni identitet, dijakritike, Srbija i Crna Gora, evrointegracije, balkanizacija