UDK 339.923Brik
Biblid: 0543-3657, 71 (2018)
Vol. 69, No 1171, str. 84-98
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 15 Jun 2018
Prihvaćeno: 15 Jul 2018

BRIKS U SAVREMENIM GLOBALNIM EKONOMSKIM ODNOSIMA: ISTORIJA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI

Crnić Maja (OutsourceInsuranceProfessionals (OIP), Beograd), majacrnic89@gmail.com
Stefanović Andrej (Ministarstvo spoljnih poslova, Beograd), andrejstef89@gmail.com

Autori izlažu ulogu Briksa u savremenim globalnim odnosima, odnosno globalnim odnosima s početka XXI veka. Rad pokriva čitav (dosadašnji) životni vek Brik(s)a, obuhvatajući period nastanka samog termina i koncepta, preko praktičnog povezivanja država Briksa i ustanovljavanja stalnih oblika saradnje, sve do najnovijih izazova institucionalizacije ove grupacije. Na kraju, autori raspravljaju o mogućnostima određenja Briksa u svetlu najnovijih trendova globalnih odnosa.

Ključne reči: Brik, Briks, Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, globalni odnosi, međunarodna politika, razvojna banka, institucionalizacija, strateško partnerstvo