UDK 327(574)
Biblid: 0543-3657, 72 (2018)
Vol. 69, No 1172, str. 52-67
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 20 Sep 2018
Prihvaćeno: 20 Oct 2018

REPUBLIKA KAZAHSTAN: NOVA SILA SREDNJEG DOMETA?

Stekić Nenad (Istraživač-pripravnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nenad.stekic@diplomacy.bg.ac.rs

Savremene međunarodne odnose karakterišu jezgroviti politički integracioni tokovi. Intenziviranjem regionalnog povezivanja država, naročito onih sa sličnim istorijskim i kulturološkim činiocima, nastaju novi oblici regionalne saradnje, koji pored političkog, uključuju i njihovo privredno povezivanje. Takozvani efekat „prelivanja“ iz ekonomske u političku sferu, inicijalno nastao na prostoru posleratne evrope, trenutno se najdinamičnije manifestuje na azijskom kontinentu. Ovaj efekat je u najvećoj meri uzrokovan kineskom inicijativom „Jedan pojas-jedan put“, čiji početni deo u geografskom smislu obuhvata ovaj prostor. Kao teritorija izuzetno velike površine Centralna Azija postaje regija sa ubrzanom geopolitičkom dinamikom. Cilj ovog rada jeste pregled i sistematizacija akademske literature koja analizira spoljnu politiku Kazahstana kao važnu determinantu geopolitičke dinamike na prostoru Centralne Azije. U radu će biti prikazani važniji pravci delovanja spoljne politike kazahstana i implikacije koje ona ima na regionalnu bezbednost, kao i važne karakteristike bilateralnih odnosa sa Narodnom Republikom Kinom, Ruskom Federacijom i državama neposrednog okruženja. Značajan korpus studija pretpostavlja da iako geopolitičku dinamiku Centralne Azije oblikuje kolizija interesa različitih sila na prostoru Kazahstana, ova država danas predstavlja znatno aktivnijeg političkog činioca na prostoru Azije. U tom smislu, veliki broj akademskih autora identifikuje kapacitet Kazahstana da kroz opšteprihvaćene multilateralne inicijative može značajno uticati na međunarodne odnose, što je može (u)činiti silom srednjeg dometa.

Ključne reči: Kazahstan, sila srednjeg dometa, geopolitička dinamika, Centralna Azija, Jedan pojas-jedan put