UDK 321.011(529)
Biblid: 0543-3657, 72 (2018)
Vol. 69, No 1172, str. 104-118
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 20 Sep 2018
Prihvaćeno: 20 Oct 2018

TAJVAN: DE FACTO DRŽAVA, ILI ZAOSTAVŠTINA HLADNOG RATA – IZMEĐU NEZAVISNOSTI I „JEDNE KINE“

Stanković Sanja (Sanja Stanković, diplomirani politikolog međunarodnih odnosa, Ministarstvo spoljnih poslova RS), stankovic89@yahoo.co.uk

U radu se analizira položaj Tajvana (Republike Kine) u istočnoazijskoj raspodeli moći, od hladnoratovskog „pionira demokratije“, koji je tek 1996. godine imao prve direktne izbore i instrumenta zaprečavanja narastajuće moći NR Kine, do mogućeg sticanja statusa još jedne kineske provincije specijalnog položaja, nalik Hong Kongu i Makau. Takođe, rad se bavi hipotetičkim izgledima da se Tajpej izbori za samostalnost, sa ili bez direktnog sukoba dve najveće svetske ekonomije – NR Kine i SAD.

Ključne reči: Suverenitet, NR Kina, Tajvan, odvraćanje/zaprečavanje, ravnoteža snaga, mirnoljubivi uspon, SAD