UDK 27(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1173, str. 22-34
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 13 Jul 2018
Prihvaćeno: 13 Aug 2018

PITANJE HRIŠĆANSKE TRADICIJE U IDENTITETU EVROPSKE UNIJE

Lončar Mirela (Mirela Lončar, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), mirelaloncar@hotmail.com

Predmet ovog rada jeste pitanje religijskog identiteta Evropske unije (EU). Autorka u radu ukazuje na hrišćansku tradiciju Evrope koja je imala veliku ulogu u formiranju njenog identiteta. Značajan uticaj rimokatolika i Vatikana doprineo je izgradnji Evropske zajednice za ugalj i čelik, a kasnije i Evropske ekonomske zajednice (EEZ). Evropska zajednica koja je formirana od strane „Očeva osnivača“ zasnivala se na dva stuba: hrišćanskoj civilizaciji i demokratiji. Stupanjem na snagu Mastrihtskog ugovora to se promenilo. EU je prihvatila sekularne, političke vrednosti kao ključne vrednosti i stubove EU. Cilj ovog rada je da ukaže na to, da je hrišćanstvo bitan element identiteta EU, posebno imajući u vidu aktuelna dešavanja u vezi sa imigracionim talasima na prostoru Evrope. Ovaj rad pokušaće da pruži skroman doprinos akademskoj debati u vezi sa pitanjem „islamizacije Evrope“.

Ključne reči: hrišćanstvo, Evropska unija, identitet, sekularizam, politika, religija