UDK 341.645.2:341.8
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1173, str. 52-73
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 25 Jan 2019
Prihvaćeno: 25 Feb 2019

KONZULARNA ZAŠTITA U PRAKSI MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

Blešić Jovana (Doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), jovanab011@gmail.com

Konvencija o konzularnim odnosima primenjuje se već više od pola veka, kao pravni akt kojim je izvršena delimična kodifikacija i progresivni razvoj konzularnog prava. Autor je u ovom radu želeo da naglasi da neki članovi ove konvencije mogu biti problematični u međunarodnom pravu i praksi, kao što je član 36. koji uređuje opštenje konzularnih funkcionera sa državljanima države imenovanja. Ono što je interesantno jeste da se ovaj član javljao kao sporan kroz nekoliko važnih slučajeva koji su rešavani pred Međunarodnim sudom pravde (kao što su LaGrandi Avena), ali se ponovo javlja u jednom trenutno aktuelnom slučaju pred Međunarodnim sudom pravde, a to je slučaj Jadhav. Saslušanja su zakazana za februar 2019. godine, ali ćemo u ovom radu izložiti problematiku člana 36. Bečke konvencije o konzularnim odnosima, kao i nit koja povezuje tri navedena slučaja, i time pokušati da nagovestimo završetak sudskog postupka u slučaju Jadhav.

Ključne reči: konzularna zaštita, član 36. Konvencije o konzularnim odnosima, LaGrand, Avena, Jadhav