UDK 323.15(497.11:4-12)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1174, str. 5-21
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 09 Apr 2019
Prihvaćeno: 09 May 2019

NACIONALNE MANJINE U BILATERALNIM SPORAZUMIMA SRBIJE SA ZEMLJAMA U REGIONU

Raduški Nada M. (Autor je naučni savetnik u Institutu za političke studije, Svetozara Markovića 36, Beograd), nadaraduski@gmail.com

Cilj ovog rada je prikaz regionalne saradnje i bilateralnih odnosa Srbije sa susednim zemljama kroz prizmu položaja i prava nacionalnih manjina. Pored analize osnovnih demografskih pokazatelja (brojnost i prostorni razmeštaj) koji determinišu realizaciju prava i sloboda svake manjine, istražuje se i pitanje zaštite i očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta. U radu se analizira status tzv.novih manjina u Srbiji (hrvatske i makedonske), kao i manjinska prava mađarske i rumunske nacionalne manjine, s obzirom da je Srbija potpisala bilateralne sporazume sa ove četiri države što je od velikog značaja za dobre međususedske odnose i ulazak Srbije u Evropsku uniju. Istovremeno, u radu se istražuje pitanje položaja i prava srpske manjine u tim državama i ukazuje na njihov nepovoljan položaj u bivšim jugoslovenskim republikama, odnosno da su u praksi suočeni sa većim ili manjim problemima i asimilacijom.

Ključne reči: Bilateralni sporazumi, nacionalne manjine, status, prava, identitet, Srbija, Hrvatska, Severna Makedonija, Mađarska, Rumunija, Evropska unija