UDK 327(497.1/.7)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1174, str. 33-59
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 19 Feb 2019
Prihvaćeno: 19 Mar 2019

PRVI KORACI U KONSOLIDACIJI ODNOSA SR JUGOSLAVIJE SA DRŽAVAMA NASTALIM IZ SFR JUGOSLAVIJE U PERIODU OD 1995. DO 2000. GODINE

Bošković Stefan (Autor je diplomirani politikolog za međunarodne poslove. Trenutno je student master studija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu), stefanb163@gmail.com

Nastankom novih država na prostoru nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, iziskuje se pitanje međudržavnih odnosa između Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) i njenih „novih“ suseda, tj. Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. U radu je prikazana analiza tih prvih pokušaja učinjenih u cilju konsolidacije, normalizacije i daljeg razvoja odnosa predmetnih država. Kontakti inicrani nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, rezultirali su u uspostavljanju odnosa SRJ sa Makedonijom i Hrvatskom, dok se ustanovljenje odnosa sa preostalim državama desilo krajem 2000. godine. Ono što je interesantno jeste da su ekonomski odnosi država uznapredovali mnogo brže nego politički, koji su se zbog tereta prošlosti, uprkos ohrabrujućim početnim koracima, razvijali uz brojne poteškoće.

Ključne reči: SRJ, Makedonija, BiH, Hrvatska, konsolidacija, kraj XX veka, bilateralni odnosi