UDK 341.6:341.22 (497.4:497.5)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1174, str. 54-71
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 23 Dec 2018
Prihvaćeno: 23 Jan 2019

ANALIZA ARBITRAŽNOG SPORA IZMEĐU HRVATSKE I SLOVENIJE

Nedović Aleksandar (Master pravnih nauka, Privredni sud u Beogradu), anedovic@yahoo.com

Kada su nakon otcepljenja od SFRJ Hrvatska i Slovenija postale nezavisne države bilo je neophodno da definišu svoje državne granice. Nakon otcepljenja obe države su prihvatile primenu principa uti possidetis, ali primena ovog principa u praksi nije bila jednostavna iz razloga što unutrašnje granice SFRJ nisu bile jasno definisane. Ubrzo je pitanje razgraničenja Hrvatske i Slovenije postalo sporno pitanje u odnosu ovih država. U periodu od 1991. godine do 2009. godine Hrvatska i Slovenija su pokušale da reše ovo sporno pitanje mirnim diplomatskim putem, a nakon neuspeha ovih pokušaja, 2009. godine u Stokholmu, zaključile su Sporazum o arbitraži čime su rešavanje ovog spornog pitanja poverile Stalnom arbitražnom sudu u Hagu. Arbitraža je institut međunarodnog javnog prava koji ima veliki potencijal za primenu u međudržavnim odnosima, ali ni ona nije bez mana. Postavlja se pitanje da li je ona kao takva adekvatan i apsolutan supstitut Međunarodnom sudu pravde, ili je Međunarodni sud pravde, ipak, nezamenljiv za pojedina sporna pitanja.

Ključne reči: princip uti possidetis, arbitraža, državne granice, Stalni arbitražni sud