UDK 316.72(4-672eU)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1175, str. 5-21
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 24 Jun 2019
Prihvaćeno: 24 Jul 2019

PAD MULTIKULTURALIZMA KAO FAKTOR JAČANJA NACIONALNOG IDENTITETA DRŽAVA ČLANICA EU

Gordanić Jelica (Jelica Gordanić, naučni saradnik. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jelica@diplomacy.bg.ac.rs

Poslednjih desetak godina dolazi do tendencije pada multikulturalizma u evropi. Rad ima za cilj da ukaže razloge zbog kojih je došlo do nepoverenja u koncept multikulturalizma u eU, što je rezultiralo postepenim jačanjem nacionalnih identiteta država članica. Rad ukazuje na nepostojanje jedinstvenog modela eU multikulturalizma, nastanak islamofobije u državama eU ranih dvehiljaditih godina i objašnjava krhkost koncepta evropskog identiteta. Velika migrantska kriza 2015. godine predstavlja poslednju etapu u padu multikulturalizma u eU. Sve navedene pojave su za posledicu imale razvoj evroskepticizma, slabljenje evropskog identiteta, uspon desničarskih partija, što je i dovelo do jačanja nacionalnih identiteta država članica eU. Rad zaključuje da se pitanje evropskog multikulturalizma, a sa njim izražen trend jačanja nacionalnih identiteta država članica, transformiše u pitanje integracije islamskih zajednica u evropsko društvo i pitanje lojalnosti islama evropskom načinu života.

Ključne reči: multikulturalizam, evropska unija, nacionalni identitet, islamofobija, evropski identitet, desničarske partije, evroskepticizam