UDK 327:355.01
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1176, str. 5-21
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 30 Sep 2019
Prihvaćeno: 30 Oct 2019

KONCEPT NEDVOSMISLENE POBEDE DŽONA DEJVIDA LUISA

Trapara Vladimir (Vladimir Trapara, naučni saradnik. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

U ovom radu autor prikazuje i kritički analizira koncept nedvosmislene pobede velškog politikologa Džona Dejvida Luisa, koji je on razvio u svojoj knjizi Pobeda, ili ništa. Srž ovog koncepta leži u isticanju značaja ostvarenja pobede kao ratnog cilja za uspostavljanje stabilnog mira među bivšim neprijateljima, te u stavu da se u osnovi svakog ratnog sukoba nalaze određene moralne ideje. Put ka nedvosmislenoj pobedi vodi kroz identifikaciju „gravitacionog centra“ protivnika, iz koga izvire moralna ideja zbog koje je rat i počeo. Za elaboraciju koncepta Luis analizira nekoliko studija slučaja, u kojima su agresivne sile protivnici nedvosmisleno porazili, jer su bili ubeđeni u pravednost svojih ratnih ciljeva i efikasno upotrebili silu protiv „gravitacionog centra“ agresora. Koncept nedvosmislene pobede je eklektičan, jer u sebi objedinjuje elemente sve tri velike škole mišljenja o međunarodnim odnosima: realističke, liberalne i konstruktivističke. Liberalni elementi spojeni su s Luisovom pristrasnošću u korist zapadnih liberalnih društava, što je osnovna slabost njegovog koncepta ali ne i prepreka za njegovu naučnu upotrebljivost, ukoliko se sporna pristrasnost elimin

Ključne reči: Džon Dejvid Luis, nedvosmislena pobeda, moralne ideje, realizam, liberalizam, konstruktivizam