UDK 327:620.9(4-672EU+470)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1176, str. 63-82
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 24 Jun 2019
Prihvaćeno: 24 Jul 2019

SEKURITIZACIJA ENERGETSKIH ODNOSA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I RUSIJE: EVROPSKA PERSPEKTIVA

Šekarić Nevena (Istraživač-pripravnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs

S obzirom na značaj koji danas imaju ključni energenti i putevi njihovog saobraćanja, energetska bezbednost predmet je analize mnogih naučnih radova i javnih politika. Energetska bezbednost u kontekstu evropskoruskih odnosa posebno dobija na značaju poslednjih nekoliko godina. Osnovni cilj ovog rada jeste analiza procesa sekuritizacije energetske zavisnosti Evropske unije od ruskog prirodnog gasa, kao i glavne implikacije tog procesa. Korišćenjem koncepta sekuritizacije Kopenhaške škole studija bezbednosti, tačnije njegove kritike, u radu su predstavljeni ključni elementi sekuritizujućeg procesa na primeru energetskih odnosa između EU i Rusije. U centralnom delu rada akcenat je na analizi sadržaja izjava i poruka ključnih sekuritizujućih aktera u Evropskoj uniji, ali i na jednom širem, društveno-političkom kontekstu koji daje „legitimitet“ takvom procesu, nakon čega slede zaključna razmatranja.

Ključne reči: sekuritizacija, Evropska unija, Rusija, energetski odnosi, energetska bezbednost, Kopenhaška škola studija bezbednosti, Evropska komisija