UDK 327(510:497.11) 341.232(510:4-12)
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1177, str. 30-52
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 04 Dec 2019
Prihvaćeno: 24 Dec 2019

POTENCIJALI REGIONALNE SARADNJE U OKVIRU 17+1 I ISKUSTVA SRBIJE

Zakić Katarina (Autor je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu), katarina@diplomacy.bg.ac.rs

Regionalna saradnja u okviru kineske platforme 17+1 još uvek je ograničena. Većina projekata koji su ostvareni u okviru nje su realizovani bilateralno, iako je jedan od prvih dogovorenih projekata bio regionalan – pruga Beograd–Budimpešta. Projekti koji podrazumevaju regionalnu saradnju, a koji se u poslednje vreme više nominuju od strane samih članica, su uglavnom projekti o kojima je Evropska unija razmišljala, ali je odustala od njihove realizacije. Time se stiče utisak da je većina projekata “reciklirana” i da posmatrane zemlje nisu Kini ponudile nove regionalne projekte. Bez obzira na to, Kina je spremna za saradnju ali se saradnja usporeno odvija. Bilo bi poželjno da zemlje članice ove inicijative nominuju inovativnije i lakše ostvarive projekte. Srbija ima pozitivna iskustva u realizaciji bilateralnih projekata, ali ne i u realizaciji regionalnih zbog negativnog stava EU ka njima.

Ključne reči: regionalna saradnja, regionalni projekti, bilateralna saradnja, 17+1, Kina, Centralna i Istočna Evropa, Srbija, Evropska unija