UDK 341.217 327(430)
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1177, str. 53-72
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 08 Dec 2019
Prihvaćeno: 28 Dec 2019

POLITIČKI ODNOSI SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE I DRŽAVA VIŠEGRADSKE GRUPE

Marić Bojan S. (Republički fond za zdravstveno osiguranje Kragujevac), bojan.erdoglija@gmail.com

Države Višegradske grupe su nakon raspada Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i trijumfa liberalnog sveta nad komunističkim blokom, unisono geopolitički optirale ka evroatlantskim integracijama i krenule u proces ekonomske transformacije. Za Saveznu Republiku Nemačku (SR Nemačka), koja je nakon ponovnog ujedinjenja dveju nemačkih država 1990. godine postala najmnogoljudnija i ekonomski najjača država tadašnje Evropske zajednice, budućnost država Centralne Evrope nakon zbacivanja komunističkih „okova“ neminovno je pripadala uključenju u proces evroatlantskih integracija. Svesna svoje istorijske odgovornosti i geografske blizine u odnosu na ove države, nemačka spoljna politika s početka devedesetih izražavala je bezrezervnu podršku evroatlantskim aspiracijama rukovodstava Višegradske trojke, a nakon mirnog raspada Čehoslovačke 1993. godine na Češku Republiku i Slovačku, i četvorke (V4). Krize sa kojima se Evropska unija (EU) suočila – od izbijanja finansijske krize, na koju su se nadovezale migrantska, ukrajinska, kao i „brakorazvodna parnica“ između EU i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske – predstavljale su pravi test za novopridošle članice porodice evropskih naroda, uključujući države V4. Imajući u vidu da su, za razliku od zapadnih članica EU koje su u hladnoratovskom periodu bile koncipirane na demokratskoj političkoj kulturi, države V4 grupe bile pod okriljem jedne autoritarne političke i vojne alijanse, predvođene SSSR-om, iskušenje je samim tim bilo veće. Kako će, nakon izlaska Velike Britanije iz EU, težište evopskog bloka biti na nemačkom-francuskom dvojcu, u interesu Nemačke je da svoje, pre svega, čvrste ekonomske odnose sa državama V4 grupe oblikuje u smeru njihovog konstruktivnog doprinosa daljem jačanju porodice evropskih naroda.

Ključne reči: SR Nemačka, Višegradska grupa, Evropska unija, NATO, ekonomija, evrozona, migrantska kriza, Ruska Federacija