UDK 339.9(73:510)
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1178, str. 5-17
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 30 Jan 2020
Prihvaćeno: 01 Mar 2020

ODNOS IZMEĐU SAD I NR KINE OD OBAMINOG AZIJSKOG PIVOTA DO TRAMPOVE PROTEKCIONISTIČKE POLITIKE

Đurović Jovana (Jovana Đurović, master politikolog, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije), jovanadjurovic93@gmail.com

U radu se daje deskripcija odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine kroz perspektivu Obamine politike azijskog pivota i Trampove protekcionističke politike i ekonomskog pritiska. Zajednički imenitelj ovih različitih politika je pokušaj „obuzdavanja“ Kine u međunarodnim odnosima, kako u ekonomskom tako i u širem geopolitičkom smislu. Takav odnos SAD prema NR Kini je rezultat procene da je Kina jedan od glavnih dobitnika globalnih pomeranja, do kojih je došlo usled procesa multipolarizacije sveta i prateće pojave postepenog uspona drugih država, što joj je omogućilo da postane najbrže rastuća ekonomija na svetu i da ugrozi premoć Amerike.

Ključne reči: azijski pivot, SAD, NR Kina, Azijsko-pacifički region, trgovinski rat