UDK 332.135(7)
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1178, str. 34-50
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 29 Mar 2020
Prihvaćeno: 29 Apr 2020

PROCESI INTEGRACIJA MEĐU DRŽAVAMA SEVERNE AMERIKE PRE I NAKON 2016. GODINE

Dujić Ivan (Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Da li su mogući procesi integracija država Severne Amerike nakon ekonomskih kriza od 1929. godine naovamo? U ovom radu polazi se od hipoteze da su ekonomske krize bile glavni razlog dugoročnog uključivanja Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u složen proces međudržavne saradnje, posebno sa Kanadom i Meksikom. Predmet ovoga rada jesu procesi integracija među državama Severne Amerike pre i nakon 2016. godine. Cilj rada je da se primenom uporednog metoda ukaže na činjenicu da je nakon globalne ekonomske i migracione krize, kao i nakon 2016. godine, nastavljena saradnja država Severne Amerike, uprkos promenjenoj političkoj klimi u SAD. Zabrinjavajuće prisustvo radikalne retorike u SAD može dovesti u pitanje procese integracija, ali i razvoj kapitalizma i demokratije.

Ključne reči: Severna Amerika, procesi integracija, saradnja, SAD, ekonomske krize, politička klima, politički diskurs