UDK 329.12:327
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1179-1180, str. 5-22
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.1

Originalni naučni rad
Primljeno: 25 Aug 2020
Prihvaćeno: 25 Sep 2020

Sinoptički neorealizam: osvrt na Minhensku školu i konstelacionu analizu međunarodnih odnosa

Novičić Žaklina (Žaklina Novičić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), zaklina@diplomacy.bg.ac.rs
Pop-Lazić Isidora (Isidora Pop-Lazić, istraživač-pripravnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), isidora@diplomacy.bg.ac.rs

Tekst predstavlja osvrt na sinoptički neorealizam i konstelacionu analizu međunarodnih odnosa, koju je krajem sedamdesetih godina prošlog veka zasnovao Godfrid-Karl Kinderman na Univerzitetu u Minhenu. Mada zanemarena u teorijskim pregledima iz oblasti, jednim delom i zbog jezičkih barijera, ova škola je implicitni analitički okvir velikog broja praktično orijentisanih studija. Preglednost i jezgrovitost konstelacione analize predstavljeni su kroz mali broj elemenata: sistem, percepcije, moć, interesi, norme i strategije. Sinoptički neorealizam je, ipak, značajno „probio” referentni okvir strukturalnog neorealizma u pravcu savremenih konstruktivističkih i kritičkih pristupa međunarodnim odnosima, sa svim prednostima i rizicima koje to nosi.

Ključne reči: međunarodni odnosi, sinopsis, konstelacija, sistem, percepcije, moć, interesi, norme, strategije, interakcije, neutralnost, multidisciplinarnost