UDK 327:623.45
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1179-1180, str. 23-47
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.2

Originalni naučni rad
Primljeno: 06 Jun 2020
Prihvaćeno: 06 Jul 2020

NUKLEARNA DEPROLIFERACIJA I POLITIKA EU PREMA NEŠIRENJU ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE U KONTEKSTU ODNOSA PREMA INDIJI, PAKISTANU, IRANU I SEVERNOJ KOREJI

Stojanović Bogdan (Autor je istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beogra), bogdan.stojanovic@diplomacy.bg.ac.rs

Cilj ovog rada je prikaz aktivnosti Evropske unije na polju sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje. Pored analize institucionalnih i pravnih mehanizama uspostavljenih od 2003. godine pa nadalje, istražuje se i praktičan učinak Evropske unije u sprečavanju proliferacije oružja armagedona. Neujednačena uloga i ostvareni rezultati u različitim kriznim žarištima poput Severne Koreje, Irana, Indije i Pakistana, ostavlja prostor za različite prognoze budućeg delovanja EU. Dobra polazna osnova i bazični konsenzus svih članica, kada je reč o širenju oružja za masovno uništenje, daju razlog za optimizam prilikom analize. Iz tog razloga rad istražuje odnos između uspostavljenih kapaciteta, praktičnih politika i budućih poprišta izbijanja kriza u vezi sa širenjem oružja za masovno uništenje.

Ključne reči: Evropska unija, oružje za masovno uništenje, proliferacija, nuklearni program, Severna Koreja, Iran, Indija, Pakistan