UDK 355.356(73:540)
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1179-1180, str. 48-64
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.3

Originalni naučni rad
Primljeno: 23 Jun 2020
Prihvaćeno: 23 Jul 2020

PERSPEKTIVE AMERIČKO-INDIJSKOG SAVEZNIŠTVA U SVETLU ,,KINESKE PRETNJE“

Vuković Nebojša (Autor je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

U radu se kritički analizira i procenjuje mogućnost da tokom naredne decenije (2020–2030) Sjedinjene Američke Države i Indija sklope ugovor o vojnom savezništvu (analogno, na primer, sporazumima koje SAD imaju sa Australijom ili Japanom) i tako trenutni partnerski odnos podignu na kvalitativno viši nivo. Kao primarni motiv za takav eventualni aranžman, autor navodi kontinuiranu ekonomsku ekspanziju, ali i vojno jačanje NR Kine (uz njeno sve veće prisustvo na okeanima), koju obe zemlje – Indija i SAD – percipiraju kao potencijalnu bezbednosnu pretnju i mogućeg agresora. Autor nabraja i obrazlaže najvažnije činioce koji govore u prilog formiranju takvog savezništva, ali i one faktore koji bi mogli da utiču na to da se takav aranžman ne realizuje. Osnovnu tezu autora čini stav da su šanse za formiranje američko-indijskog vojnog savezništva tokom predstojeće decenije vrlo umerene, zbog niza okolnosti (ograničenja) koje se odnose, pre svega, na Indiju.

Ključne reči: Sjedinjene Države, Indija, Kina, Indo-Pacifik, vojni savez