UDK 327(44:497)
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1179-1180, str. 95-118
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.5

Originalni naučni rad
Primljeno: 17 Aug 2020
Prihvaćeno: 17 Sep 2020

FRANCUSKA (GEO)STRATEGIJA ZA ZAPADNI BALKAN: TRASIRAN PUT ILI PUT U NASTAJANJU?

Kopanja Mihajlo (Autor je istraživač-pripravnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu), mihajlo.kopanja@diplomacy.bg.ac.rs

Objavljivanjem kratke tehničke note pod nazivom „Francuska strategija za Zapadni Balkan“, u aprilu 2019, stvara se utisak da je Francuska posle više od pola veka odlučila da povrati svoj uticaj na Balkanu. Navodeći da je težnja predsednika Francuske Emanuela Makrona formulisanje istinske strategije sa konkretnim skupom mera, u radu se ispituje navedeni dokument kroz teorijske postavke strategije. Prvi deo rada odnosi se na postavljanje teorijskih određenja pojmova strategije i velike strategije, uz razmatranje mesta geostrategije među ovim konceptima. Na osnovu toga, u drugom delu rada sagledava se „Francuska strategija za Zapadni Balkan“, gde se utvrđuje da iako sam tekst note ispunjava neophodne elemente da bi se označila strategijom, takođe se naglašava da postoji diskrepanca između volje Francuske i ciljeva, načina i sredstava formulisanih u dokumentu. Otuda, u radu se zaključuje da „Francuska strategija za Zapadni Balkan“ predstavlja „put“ delovanja Francuske u nastajanju koji može dovesti do reformulacije strategije u budućnosti.

Ključne reči: Zapadni Balkan, Francuska, strateške studije, strategija, velika strategija, geostrategija