UDK 327:620.9(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1179-1180, str. 119-138
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.6

Originalni naučni rad
Primljeno: 13 May 2020
Prihvaćeno: 13 Jun 2020

EVROPSKA ENERGETSKA BEZBEDNOST: SLUČAJ SEVERNOG TOKA 2

Šekarić Nevena (Autorka je istraživač-pripravnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs

U domenu evropske energetske bezbednosti poslednjih nekoliko godina velika pažnja se posvećuje naporima Evropske unije ka uspostavljanju integrisane energetske politike i jačanju Energetske unije. Posledično, mnogi izazovi koji stoje na tom putu takođe su predmet brojnih analiza. Jedan od najznačajnijih savremenih izazova sa kojima se suočava evropska energetska integracija jeste projekat Severni tok 2, čija realizacija dovodi do uvećanja evropske energetske zavisnosti od ruskog prirodnog gasa. Osnovni cilj ovog rada jeste analiza skorašnjih trendova i uticaja koji stoje u vezi sa ovim gasovodom, odnosno procena njegovog uticaja na dalje integrativne korake Evropske unije u oblasti energetske bezbednosti. S obzirom na izraženu regionalnu dimenziju ovog projekata, ključni teorijski okvir koji će omogućiti takvu analizu jeste Teorija regionalnog bezbednosnog kompleksa, originalno razvijena od strane Kopenhaške škole studija bezbednosti.

Ključne reči: Evropska unija, energetska bezbednost, energetska politika, Teorija regionalnog bezbednosnog kompleksa, prirodni gas, Severni tok 2, gasovodi