UDK 341.485(591) 341.645.2
Biblid: 0543-3657, 71 (2020)
Vol. 71, No 1179-1180, str. 156-177
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.8

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

OKOLNOSTI I SPECIFIČNOSTI POSTUPKA ZA GENOCID MJANMARA NAD ROHINDŽAMA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE

Novaković Marko (Marko Novaković, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), marko@diplomacy.bg.ac.rs
Blešić Jovana (Jovana Blešić, istraživač-pripravnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jovana.blesic@diplomacy.bg.ac.rs

Genocid, kao zločin posebne težine i značaja, s pravom izaziva posebnu pažnju i oprez u pravnom životu. Kada je u pitanju njegovo procesuiranje na međunarodnopravnom terenu, Međunarodni sud pravde (MSP) je jedina relevantna adresa, a čak i u poslovičnoj interesantnoj i diskutabilnoj praksi MSP genocid zauzima posebno mesto. Upravo zato autori će analizirati progres koji je u slučaju Mjanmar napravljen pred MSP, ali će istovremeno predstaviti osnovne aspekte pojma genocida, a posebno specifičnosti samog slučaja koji bacaju posebno svetlo na celokupni proces.

Ključne reči: Mjanmar, Gambija, Rohindža muslimani, genocid, Međunarodni sud pravde