UDK 339.9(510:4-191.2)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1181, str. 5-22
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1181.1

Stručni rad
Primljeno: 25 Jan 2021
Prihvaćeno: 07 Mar 2021

„Saradnja Kine i zemalja CIE“ u toku velikih promena

Zuokui Liu (Direktor Departmana za Centralnu i Istočnu Evropu Instituta za evropske studije Kineske akademije društvenih nauka, generalni sekretar Kina–CEE think tanks mreže i potpredsednik Instituta Kina– CEE iz Budimpešte), liuzk@cass.org.cn

Od pokretanja „Saradnje između Kine i država CIE“, pre osam godina, obe strane su načinile pozitivan napredak u saradnji na polju ekonomije, trgovine i investicija, kulturne razmene i građevinarstva. U toku promena, kakve nisu viđene u poslednjih sto godina, očuvan je temelj „Saradnje Kine i zemalja CIE“, međutim saradnja ulazi u fazu „duboke vode“ suočavajući se sa pojačanim intervencijama EU i igrama između Kine i SAD. Kako bi odgovorila na unutrašnje i spoljašnje izazove „Saradnja Kine i zemalja CIE“ bi trebalo da do kraja iskoristi različite prilike, da se stalno unapređuje, da aktivno gradi javno mnjenje, da podstiče privredna društva da preuzmu vođstvo, kao i da na pravi način reši probleme oko trgovinskog deficita.

Ključne reči: „Saradnja Kine i zemalja CIE“, odnosi Kina–EU, kineska diplomatija