UDK 355.425(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1181, str. 23-50
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1181.2

Pregledni rad
Primljeno: 21 Oct 2020
Prihvaćeno: 27 Jan 2021

Suprotstavljanje hibridnim pretnjama u bezbednosnoj politici Evropske unije

Ćurčić Slađana (Autorka je doktorantkinja na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), scurcic50@gmail.com

Cilj rada je prikaz tematizacije hibridnih pretnji u bezbednosnoj politici Evropske unije i način na koji im se Unija suprotstavlja na praktičnopolitičkom planu. Na osnovu kvalitativne analize sadržaja strateških dokumenata, kao metodološkog pristupa i analize političkog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti, konstatuje se da je EU u svojoj bezbednosnoj politici u značajnoj meri orijentisana na hibridne pretnje, ali da opravdano vođenje takve politike zahteva više koherentnosti i preciznosti u objašnjenju i operacionalizaciji hibridnih pretnji, s obzirom na njihovu nejasnu i kompleksnu prirodu. Drugim rečima, zaključuje se da se postepeni prelazak na multipolarni svetski poredak, skopčan sa istovremenim jačanjem tehnološke dimenzije savremenih sukoba, te suočavanjem Unije sa spletom kriza, novih neizvesnosti i preispitivanjem sopstvenog „identiteta“ i uloge na globalnoj geopolitičkoj sceni, može tumačiti kao kontekst koji je generisao „sliku složenosti i hibridnosti“, te i evropsku percepciju bezbednosnih pretnji kao hibridnih.

Ključne reči: Evropska unija, hibridne pretnje, hibridni rat, bezbednosna politika, savremeni sukobi, bezbednosno okruženje