UDK 327.58(497.11:497.7)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1181, str. 51-70
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1181.3

Originalni naučni rad
Primljeno: 14 Jan 2021
Prihvaćeno: 25 Jan 2021

Srpsko-makedonski odnosi i manjinsko pitanje u procesu evropskih integracija

Raduški Nada M. (Autor je naučni savetnik Instituta za političke studije, Beograd), nadaraduski@gmail.com

Dezintegracija bivše multinacionalne SFRJ i formiranje novih država imala je za posledicu i pojavu tzv. novih manjina, odnosno pripadnika onih etničkih zajednica koji su nakon secesije ostali odvojeni od svojih matičnih naroda, i od konstitutivnog naroda u novoformiranim državama postali manjina. U radu se analizira status makedonske manjine u Srbiji i srpske manjine Severnoj Makedoniji kao novih nacionalnih manjina, realizovanje njihovih osnovnih lјudskih i manjinskih prava, kao i populacioni razvitak i socio-demografske strukture na osnovu zvaničnih popisnih podataka. Posebna pažnja posvećena je bilateralnoj saradnji Srbije i Severne Makedonije i bilateralnim sporazumima u okviru kojih poštovanje manjinskih prava, integracija nacionalnih manjina u sve segmente društva, kao i očuvanje etničkih, verskih, jezičkih i kulturnih osobenosti zauzima važno mesto, ali su i bitan faktor u evrointegracijskim procesima.

Ključne reči: nove manjine, srpska manjina, makedonska manjina, položaj, prava, identitet, bilateralni sporazumi, Srbija, Severna Makedonija, evrointegracijski procesi