UDK 334.75(73)(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1182, str. 65-86
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1182.3

Originalni naučni rad
Primljeno: 26 May 2021
Prihvaćeno: 14 Jun 2021

Strukturne promene u privredama SAD i EU prouzrokovane širenjem klastera

Srzentić Miloš (Doktor ekonomskih nauka), srzenticmil@sezampro.rs

Korišćenje mera ekonomske politike, u cilju prevazilaženja posledica Svetske ekonomske krize iz 2007. godine, u dugom roku u privredama SAD i EU pokazalo je različite rezultate u različitim urbanim aglomeracijama. Da bi se sagledali uzroci takvih uticaja primenjenih mera u ovom radu je izvršena analiza funkcionisanja urbanih aglomeracija, sa usmerenjem na određene oblike širenja klastera koji se nalaze u njima. To je izvršeno, pre svega, posredstvom dve osnovne ekonomske velične – nezaposlenosti i BDP-a, čije su promene praćene u njima, tokom posmatranih perioda. Ispitivan je uticaj potencijalnog širenja osnovnog klastera u njima na te ekonomske veličine, čiji je uzajamni odnos posmatran u skladu sa osnovnom hipotezom ovog rada. Na osnovu dobijenih rezultata, formirani su predlozi dodatnih mera strukturne ekonomske politike.

Ključne reči: industrijski klasteri, Okunov koeficijent, strukturna ekonomska politika, širenje klastera