UDK 355.58(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1182, str. 109-125
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1182.5

Pregledni rad
Primljeno: 28 Apr 2021
Prihvaćeno: 14 Jun 2021

Politika Evropske unije u oblasti zaštite od vanrednih situacija i katastrofa: jačanje pripremljenosti i spremnost za delovanje u trećim državama

Jazić Aleksandar (Aleksandar Jazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Klimatske promene i tehnološki razvoj uticali su na promene potencijalnih opasnosti koje vanredne situacije nose sa sobom. To je uticalo i na moguće promene u samom obimu vanrednih situacija, odnosno na mogućnost da se njihove posledice osete na širem tlu. Nove vanredne situacije mogu posebno ugroziti države koje nisu na visokom nivou ekonomskog razvoja. Evropska unija je zato preuzela korake kako bi unapredila njen sistem civilne zaštite. Prvi cilj Evropske unije je bolja pripremljenost i unapređenje sistema koji treba da pruži brži i efikasniji odgovor na vanredne situacije i katastrofe. Drugi cilj je mogućnost efikasnijeg i bržeg pružanja pomoći državama koje nisu njene članice. To se odnosi ne samo na države koje su na tlu Evrope, nego i šire. U svrhu ostvarenja dva navedena cilja Evropska unija je donela odluke kojima je osnovan Evropski fond za civilnu zaštitu i Resk EU. Time je Evropska unija objedinila kapacitete država članica u jedan širi sistem, uz organizovanje rezervnih kapaciteta i snaga. Stvaranjem koherentnijeg sistema odgovora na vanredne situacije Evropska unija je ojačala sopstvenu pripremljenost, uz stvaranje preduslova za pružanje adekvatne pomoći drugim državama bilo gde na svetu.

Ključne reči: Evropska unija, Evropska komisija, vanredne situacije, katastrofe, civilna zaštita, Mehanizam civilne zaštite Unije, Evropski fond za civilnu zaštitu, Resk EU