UDK 314.74(497.11)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1183, str. 5-34
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1183.1

Originalni naučni rad
Primljeno: 11 Aug 2021
Prihvaćeno: 11 Oct 2021

Efekti mera javne politike u borbi protiv izazova depopulacije u Srbiji

Jakovljević Aleksandar (Project Assistant, United Nations Development Programme, Belgrade, Serbia), aleksandar.jakovljevic@undp.org

“Global Competitiveness Report 2020” rangira Srbiju kao jednu od zemalja najviše pogođenih fenomenom odliva mozgova sa procenom da godišnje Srbiju napušta 30 do 50 hiljada ljudi. Istraživanje je usmereno na analizu efekata usvojenih javnih politika kao i na analizu budućih planiranih mera. Autor se fokusira na reformu faktora koji podstiču emigraciju, „push factors“ kao i na predlaganje javnih politika koji podstiču privlačenje dijaspore, kao i stranih državljana, da borave u Srbiji. Autor podržava hipotezu da pitanje cirkularnih migracija zahteva sveobuhvatan pristup. Ublažavanje fenomena i efekata odliva mozgova, i podržava povratku, zahteva paralelno uvođenje mera javnih politika koje su usmerene kao eliminaciji svih identifikovanih regulatornih prepreka kao i uvođenje efikasnih mera koje će dovesti do privlačenja talenata i dugoročnog razvoja Srbije.

Ključne reči: Cirkularne migracije, Srbija, spoljna politika, diplomci, javne politike, dijaspora