UDK 623.454.8(612)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1183, str. 33-51
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1183.2

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jul 2021
Prihvaćeno: 08 Aug 2021

Strah od targetiranja kao glavni uzrok stopiranja libijskog programa nuklearnog naoružanja

Stojanović Bogdan (Autor je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), bogdan.stojanovic@diplomacy.bg.ac.rs

U radu se istražuje uzrok gašenja vojnog nuklearnog programa Libije, koji je trajao od uspostavljanja režima Muamera Gadafija pa sve do 2003. godine. Autor analizira faze razvoja nuklearnog programa, evidentirajući tri perioda – od pokušaja kupovine gotove nuklearne bombe, preko uspostavljanja saradnje sa drugim državama u cilju nabavke tehnologije za proizvodnju, do poslednje faze oslanjanja na sopstvene kapacitete uz spoljnu asistenciju i ilegalnu nabavku elemenata na crnom tržištu. Analizom praksi spoljnopolitičkog delovanja i unutrašnjih nuklearnih aktivnosti, autor kroz prizmu realističke paradigme pokušava da locira glavne uzroke stopiranja nuklearnog programa Libije. Odbacujući tezu o nedovoljnoj kadrovskoj sposobnosti, kao razlogu odustajanja i mogućnost ekonomskih sankcija da samostalno urode plodom, autor ističe strah od targetiranja kao glavni razlog napuštanja nuklearnih ambicija. Elaborirajući Gadafijev pragmatizam i razliku između deklarisanih i stvarnih namera, autor ističe značaj razumevanja prirode režima vođenog željom o prvoj arapskoj nuklearnoj bombi. Teorija hegemonske stabilnosti nudi osnov za teorijsko tumačenje libijskog ponašanja i konačnog odustajanja od nuklearnog programa. Rad otvara prostor za neke buduće akademske analize, poput pitanja kada je nuklearno oružje sposobno da odvrati vojnu intervenciju i da li bi Libija bila napadnuta u slučaju nastavka rada na nuklearnoj bombi.

Ključne reči: Libija, nuklearni program, Muamer Gadafi, targetiranje, denuklearizacija, vojna intervencija