UDK 321.6/.7(8)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1183, str. 87-105
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1183.5

Pregledni rad
Primljeno: 02 Oct 2021
Prihvaćeno: 18 Oct 2021

Validnost istraživanja Slobodana Jovanovića za države Latinske Amerike u digitalnoj eri

Dujić Ivan (Ivan Dujić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Cilj rada je da se odgovori na intrigantno pitanje: Da li je diktatura zajednički imenitelj za evropske države u vremenu krize demokratije između dva svetska rata – predmet istraživanja Slobodana Jovanovića – i države Latinske Amerike tokom Hladnog rata i nakon njega, u digitalnoj eri? U radu se polazi od hipoteze da je Jovanović u međuratnom periodu utemeljio osnovu za naprednija i sveobuhvatnija istraživanja države i procesa integracija unutar države, na osnovu čega se može diskutovati o validnosti njegovih istraživanja. Zaključak rada počiva na konstataciji da tokom globalne migracione, ali i zdravstvene krize, treba očuvati saradnju među državama i dalje zajednički raditi na opstanku demokratije i sprečavanju diktature kako u evropskim državama tako i u državama Latinske Amerike.

Ključne reči: Slobodan Jovanović, međuratni period, Hladni rat, posthladnoratovski period, demokratija, diktatura, evropske države, Latinska Amerika