UDK 343.343.6(436)(439)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1183, str. 107-129
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1183.6

Pregledni rad
Primljeno: 27 Feb 2021
Prihvaćeno: 25 Jul 2021

Migrantska kriza, ilegalne migracije i trgovina ljudima kao bezbednosni problem – studija slučaja Austrije i Mađarske

Obradović Zoran (Autor je zaposlen u Ministarstvu odbrane Republike Srbije), obradoviczoran933@ gmail.com
Živanović Aleksandar (Autor je student master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), acamzivanovic@gmail.com

Migracije podstaknute ratom i stradanjem, delovanjem radikalnih islamista i formiranjem Islamske države na teritoriji nekoliko bliskoistočnih država primorale su evropske države da planski i sistematski deluju protiv najezde migranata u dužem vremenskom periodu, trošeći pritom svoje resurse i prekomerno upošljavajući svoje policijske, vojne i civilne kapacitete. Savremene ilegalne migracije pokušaćamo da sagledamo kroz temu: „Ilegalne migracije i bezbednosni odgovori – studija slučaja na primeru Austrije i Mađarske”. Analizirali smo rad i rezultate sistema zemalja jugoistočne Evrope za borbu protiv trgovine i šverca ljudi, u Austriji kao i u Mađarskoj, i ovde mislimo na vladine i nevladine organizacije i njihovu ulogu u tom sistemu, kako bismo otkrili koji kapaciteti još uvek nisu razvijeni i o kakvim nedostacima se zapravo radi.

Ključne reči: Ilegalne migracije, trgovina ljudima, Evropa, Austrija, Mađarska