UDK 339.923+622.323]:578.834
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1183, str. 131-153
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1183.7

Stručni rad
Primljeno: 11 Oct 2021
Prihvaćeno: 19 Oct 2021

OPEK u postkorona geopolitičkom scenariju

Vujić Tubić Tatjana (Tatjana Vujić Tubić, „Politika”, Beograd), vujic.tanja@yahoo.co.uk

Asimetrični globalni privredni oporavak od posledica COVID-19 i prateći „aparthejd vakcina” otvara OPEK-u prostor za novu političku ulogu na međunarodnoj sceni, u trenutku kada je prema oceni Antionio Gutereša, generalnog sekretara UN, čovečanstvo po pitanju klimatskih promena već „prešlo crvenu liniju”. U tekstu iznosimo uverenje da OPEK narativom da „energija mora biti pristupačna i dostupna svima” istovremeno zauzima novu pregovaračku poziciju prema zagovornicima hitre tranzicije na eksploataciju obnovljivih izvora energije, i uočava prostor za združene poslovne i eventualno političke aranžmane sa siromašnijim delom sveta. Tekst ističe argumente OPEK-a protiv disjunkcije – ili nafta ili obnovljivi izvori energije – i ukazuje na novu energetsku atraktivnost Afrike za tu grupaciju država petro-proizvođača.

Ključne reči: OPEK, COVID-19, klimatske promene, obnovljiva energija, Afrika