UDK 355.02(497-15)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1184, str. 61-91
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.3

Originalni naučni rad
Primljeno: 26 Dec 2021
Prihvaćeno: 20 Feb 2022
CC BY-SA 4.0

Regionalne bezbednosne inicijative i NATO i EU bezbednosni koncepti – slučaj država Zapadnog Balkana

Milenković Mirjana B. (Načelnik Centra za mirovne operacije, Ministarstvo odbrane Republike Srbije), mirjanamilenkovic07@yahoo.com

Na regionalnom principu udružuju se države koje imaju zajedničke bezbednosne interese, a regionalne bezbednosne inicijative su prostor u kome se saradnja praktično materijalizuje sa konkretnim benefitima po bezbednost. S druge strane, projekti NATO koncepta pametne odbrane i EU koncepta objedinjavanja i deljenja, kao bezbednosni alati institucija čijem članstvu teže ili su članice države Zapadnog Balkana, uspostavljenu regionalnu saradnju potvrđuju otvarajući prostor i za neke nove oblike saradnje. Zato je predmet ovog istraživanja kako bezbednosni integracioni procesi, sprovođeni kroz regionalne bezbednosne inicijative i NATO i EU bezbednosne koncepte, utiču na evoluiranje zapadnobalkanskog potkompleksa. Hipoteza koja će u radu biti potvrđena jeste da bezbednosna stabilnost država Zapadnog Balkana zavisi od nacionalnih kapaciteta međusobno uvezanih u regionalnu bezbednosnu mrežu i potpomognuta globalnim bezbednosnim konceptima. Teorija regionalnog bezbednosnog kompleksa je pogodna za ovakvu vrstu istraživanja jer se u najvećoj meri oslanja na socijalnokonstruktivistički teorijski okvir koji podrazumeva da oblike međunarodnog sistema određuje ponašanje država sa naglaskom na društvenim strukturama i činjenicama.

Ključne reči: Zapadni Balkan, regionalne bezbednosne inicijative, NATO koncept Smart Defense Initiative, EU koncept Pooling&Sharing