UDK 339.92(497-15) 339.923:061.1EU
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1184, str. 93-115
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.4

Pregledni članak
Primljeno: 25 Jan 2022
Prihvaćeno: 20 Feb 2022
CC BY-SA 4.0

Ekonomske integracije na Zapadnom Balkanu – priprema za članstvo u EU ili zamena za članstvo?

Mitrović Sava (Sava Mitrović, mlađi istraživač, Centar za evropske politike, Beograd), sava.mitrovic@cep.org.rs

U radu se analiziraju inicijative ekonomskog karaktera pokrenute u regionu Zapadnog Balkana. CEFTA 2006, kao jedina trgovinska inicijatava uspostavljena na stabilnoj, ugovornoj osnovi, predstavljena je kao temelj regionalnih trgovinskih odnosa, ali je i ukazano na sve slabosti i probleme u funkcionisanju ove organizacije. Autor dalje prikazuje razvoj, izazove i perspektive drugih ekonomsko-trgovinskih aranžmana, kako onih iniciranih u okviru Berlinskog procesa (Regionalno ekonomsko područje i Zajedničko regionalno tržište), ali i od strane samih lidera Zapadnog Balkana („Mali Šengen”/„Otvoreni Balkan”). Osnovno istraživačko pitanje na koje rad odgovora jeste – da li su pomenute regionalne inicijative kompatibilne sa procesom pristupanja ovih država Evropskoj uniji? Centralna teza koju autor zastupa jeste da nijedna od ovih inicijativa nije kreirana sa namerom zamene članstva u EU, koje ostaje primarni spoljnopolitički cilj svih aktera sa Zapadnog Balkana, te da svaka od njih može predstavljati dobru pripremu regiona za izazove učešća na unutrašnjem tržištu EU, ali i biti podsticaj za sprovođenje nekih od ključnih reformi u okviru pristupnog procesa.

Ključne reči: Zapadni Balkan, Evropska unija, CEFTA, Berlinski proces, Regionalno ekonomsko područje, Zajedničko regionalno tržište, Mali Šengen, Otvoreni Balkan, regionalne inicijative, proces pristupanja, članstvo