UDK 327(497.11:498)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1184, str. 147-169
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.6

Pregledni rad
Primljeno: 31 Jan 2022
Prihvaćeno: 22 Feb 2022
CC BY-SA 4.0

Vlaško-rumunsko pitanje i spoljnopolitički odnosi Republike Srbije i Republike Rumunije

Raduški Nada M. (Autor je naučni savetnik Instituta za političke studije u Beogradu), nadaraduski@gmail.com

U tradicionalno dobrim i stabilnim bilateralnim odnosima Srbije i Rumunije posebno mesto zauzimaju položaj i zaštita prava nacionalnih manjina i očuvanje njihovog etnokulturnog identiteta. U tom kontekstu po značaju se izdvaja bilateralni sporazum iz 2002. godine, koji je prvenstveno važan za rešavanje konkretnih međudržavnih pitanja u oblasti manjinske politike. U spoljnopolitičkim odnosima Srbije i Rumunije otvorena pitanja imaju dva najvažnija aspekta: prvi se odnosi na status i prava rumunske nacionalne manjine u Srbiji, a drugi na pitanje da li su Vlasi deo rumunske nacije ili su autohtona nacionalna manjina, sa sopstvenim identitetom, jezikom i kulturom. Položaj Rumuna u Srbiji, vlaško-rumunsko pitanje i bilateralni odnosi sa Rumunijom, dodatno su važni za napredak u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, imajući u vidu da Rumunija svoju saglasnost za dodelu statusa kandidata za članstvo u EU i otvaranje pregovaračkih poglavlja uslovljava rešavanjem ovih pitanja, dok je stav Srbije da se izbegavanje svih nesporazuma i dobri međususedski odnosi mogu ostvariti jedino aktivnim i principijelnim međudržavnim dijalogom.

Ključne reči: Vlasi, Rumuni, prava i položaj manjina, nacionalni identitet, bilateralni odnosi, evrointegracioni procesi, Srbija, Rumunija