UDK 327:911.3(234.9)(479.24)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1184, str. 171-204
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.7

Pregledni rad
Primljeno: 21 Dec 2021
Prihvaćeno: 17 Mar 2022
CC BY-SA 4.0

Istorijske determinante Zakavkazja: studija slučaja Azerbejdžana

Šorović Mira (Doktorandkinja na Humanističkim studijama, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora), mira.sorovic@udg.edu.me
Dabetić Zoran (Doktorand na Humanističkim studijama, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora)

U članku se kroz istorijsku perspektivu sagledava i analizira posthladnoratovski svijet u regionu Zakavkazja na primjeru Azerbejdzana. Izuzetan ekonomski i geostrateški značaj ovog regiona, uzrokovao je da se interesi velikih sila na ovom području tokom vjekova sukobljavaju. Ipak, u ovom članku poseban fokus je stavljen na političke aktivnosti i djelovanje Azerbejdzana, kao male nacije među velikim silama, u rasponu od dva vijeka. Na prostoru Zakavkazja, usljed brojnih etničkih netrpeljivosti, koje sežu unazad par decenija, praćene ratnim dešavanjima i konstantnom nesigurnošću, uključeni su i globalni i regionalni akteri jer postoji opravdan strah da će sigurnost i krhki mir biti urušeni, što će se negativno odraziti na cjelokupnu međunarodnu zajednicu. U tom kontekstu, u ovom radu biće riječi i o pojedinačnim odnosima Azerbejdzana sa susjedima, kao i sa velikim silama u međunarodnom svjetskom poretku.

Ključne reči: Zakavkazje, Azerbejdzan, Nagorno Karabah, geopolitika, etnički sukobi