UDK 32:355(540:94)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1185, str. 7-31
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1185.1

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Mar 2022
Prihvaćeno: 02 Jun 2022
CC BY-SA 4.0

Indija i Australija – (ne)voljni vojno-politički partneri u Indo-Pacifiku

Vuković Nebojša (Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu), nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

U radu se analizira sve intenzivnije i raznovrsnije političko i vojno partnerstvo Indije i Australije tokom poslednjih desetak godina. Autor u radu dokazuje nekoliko hipoteza. Prema prvoj, glavni pokretač njihovog zbližavanja jeste zajednička bojazan političkih elita dve zemlje da bi u regionu Indo-Pacifika NR Kina mogla da postane hegemonska sila, sa ambicijama koje su u opreci sa interesima kako Indije tako i Australije. Druga hipoteza, usko povezana sa prvom, izražava stav da Indija i Australija teže održavanju/ obnavljanju i jačanju ravnoteže snaga, odnosno da kroz međusobno povezivanje vode klasičnu realističku spoljnu politiku. U trećoj hipotezi se formuliše pozicija da obe zemlje, kroz spomenuto povezivanje, sprovode isključivo tzv. meko uravnotežavanje naspram NR Kine, i da su njihovi podudarni interesi, kapaciteti i komplementarnost limitirani, i da je mala verovatnoća da bi kratkoročno (1–6 godina) one mogle da pređu sa tzv. mekog na tzv. tvrdo uravnotežavanje. U radu se takođe daje kraći pregled istorije odnosa ove dve zemlje.

Ključne reči: Indija, Australija, Indo-Pacifik, NR Kina, partnerstvo, strategija