UDK 339(679)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1185, str. 33-49
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1185.2

Pregledni članak
Primljeno: 10 Jul 2022
Prihvaćeno: 11 Aug 2022
CC BY-SA 4.0

Proces olakšavanja trgovine u Mozambiku

Marković Sanja (Diplomirani ekonomista, studentkinja master akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu), sanjam22996@gmail.com

Predmet ovog rada jeste analiza specifičnog trgovinskog položaja Mozambika, čiji je model privrednog razvoja zasnovan na ekstrakciji prirodnih resursa. Prema klasifikaciji Ujedinjenih nacija, Mozambik pripada kategoriji najmanje razvijenih zemalja sveta, koje su izuzetno ranjive na egzogene šokove i prirodne katastrofe. Pored toga, nailaze na mnoge barijere u međunarodnoj trgovini, čiji je krajnji rezultat povećanje trgovinskih troškova. U radu će biti ukazano na mogućnosti prevazilaženja ovih poteškoća kroz primenu Sporazuma o olakšavanju međunarodne trgovine, donetim pod okriljem Svetske trgovinske organizacije, kao i kroz ulaganje u izgradnju trgovinskog kapaciteta, što bi trebalo da stvori prilike za Mozambik da ostvari veći nivo integracije u međunarodnu trgovinu

Ključne reči: trgovinski troškovi, Mozambik, Sporazum o olakšavanju međunarodne trgovine, izgradnja trgovinskog kapaciteta